FLK:s seminarium

Genomfört seminarium 2024

Seminariet genomfördes den 15/2 i Sverigesalen på Försvarshögskolan.

Ett kort referat och länkar till redovisade bildspel kommer snart.

 

 

Genomfört seminarium 2018

”Försvarsförsörjning i en tid med nya hot och risker”

Under 2010-talet har Sverige snabbt fått ändra försvarspolitiskt fokus från deltagande i internationella fredsskapande operationer till att åter lägga tonvikten i försvarssatsningarna vid det nationella försvaret.

Att det nationella försvar, som gick snabbt att montera ner under åren efter Berlinmurens fall, kommer att ta lång tid att återskapa är idag en rätt allmänt spridd insikt.

Fokus i återtagandet av den nationella försvarsförmågan har hittills varit att öka tillgängligheten och förmågan i krigsförbanden genom utökad övningsverksamhet och bättre mobiliseringsförmåga.

Arbetet med hur krigsförbandens uthållighet och försörjning skall utvecklas utifrån dagens förutsättningar är dock ännu i startgroparna och kopplade till uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar.

Mot denna bakgrund arrangerades årets Försvarslogistikseminarium.

Syftet med seminariet var att belysa och diskutera under vilka förutsättningar och utifrån vilka utgångspunkter försvarsförsörjningen skall organiseras i den nya säkerhetspolitiska situation som Sverige befinner sig i. Detta för att öka engagemang och deltagande från alla de parter som behöver bidra till försvarsförsörjningen ur ett totalförsvarsperspektiv.

Seminarium avhölls på Armémuseum den 3 oktober klockan 1300-1630.

På talarlistan stod:

 • Försvarsmaktens Generaldirektör Peter Sandwall
  ”Återuppbyggnad av totalförsvaret”
 • Stabschefen för System och Produktionsledningen vid FMV Jan Edvinsson
  ”Materielförsörjning i en ny säkerhetspolitisk situation”
 • Brigadgeneral Michael Nilsson, Försvarslogistikchef
  ”Försvarsmaktens nya logistikorganisation”
 • Robert Limmergård, Generalsekreteraren för Säkerhets- och Försvarsföretagen SOFF
  ”Försvarsföretagens roll i högre beredskapsgrader”
 • Chefsjurist Anders Sjöborg, FMV
  ”Avtalsformer för försörjning vid höjd beredskap”

Programmet avslutades med en paneldebatt runt temat försvarsförsörjning i en tid med nya hot och risker.

Seminariet var kostnadsfritt för samtliga och genomfördes i Hörsalen vid Armémuseum, Riddargatan 13, i Stockholm. Seminariet lockade drygt 100 personer från flera myndigheter med Försvarsmakten, FMV, MSB och Regeringskansliet för att nämna några. Ett stort antal från frivilliga försvarsorganisationer fanns också bland åhörarna. Flera branschföreträdare från näringslivet och inte minst våra egna medlemmar hade också kommit till konferenssalen på Armémuseet.

Referat av respektive programpunkt redovisas i nummer 2 2018 av Försvarslogistiknytt. Tidningen går att ladda ned under aktuell flik.

Under seminariet modererade, vår tidigare klubbordförande Bengt Andersson, en frågestund i anslutning till varje föredragshållares genomgång. Bengt ledde också avslutningsvis en panel, där seminariets föredragshållare ställde sig till förfogande för en avslutande frågestund.

Föredragshållarna belyste seminariets tema ”Försvarsförsörjning i en tid med nya hot och risker” ur olika perspektiv och med vinklingar, som gav oss som åhörare en bred och aktuell belysning av utmaningarna i återuppbyggnaden av Sveriges totalförsvar med tyngdpunkt mot försvarslogistik och försörjningstrygghet.

Många kommer ihåg hur totalförsvar och uthållighet var organiserat under 1980- och 1990-talet. Föredragshållarna gav oss tydliga budskap och personliga reflexioner som fick var och en på åhörarplats, att inse utmaningarna när verksamheten nu ska återtas i dagens moderna och globaliserade värld. Teknikutveckling, affärsmodeller, globaliserade leverantörskedjor, utländskt ägande, m m är exempel på att det inte går att kopiera den historiska modellen. Dagens problem måste lösas under beaktande av dagens förutsättningar, möjligheter och svårigheter.

Genomgående och som en röd tråd i föredragshållarnas slutsatser kan följande ord och innebörden av dem, utkristalliseras:
Samverkan och samarbete mellan och med alla nödvändiga aktörer
Pålitliga och realistiska avtals och samarbetskonstruktioner mot bakgrund av krisläget i omvärlden
Tillsammans i vid bemärkelse

Klubben tackar alla föredragshållare och moderatorn för medverkan i 2018 års seminarium. Seminariet har på alla sätt motsvarat och belyst de frågor som var klubbens mål att sätta i fokus för seminariet.

Klubben tackar också deltagarna i seminariet för god uppslutning på vår inbjudan. Utan deltagare inget seminarium! Inför nästa år hoppas klubben att ni kommer ha samma intresse för 2019 års seminarium.

Skicka ett meddelande

Medlemskap

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.