Om FLK

Försvarslogistikklubben (FLK) är en förening som främjar kontakter och diskussion mellan individer med intresse för försvarslogistik och försvarslogistikens utveckling i ett brett perspektiv i det svenska samhället. Varje enskild med intresse inom området kan vara medlem i föreningen.

Klubben verkar för detta syfte genom att anordna seminarier, möten med föredrag och diskussioner, förevisningar, studiebesök och stipendieutdelning samt genom att ge ut skriftlig information.

Verksamheten ska belysa försvarslogistik och dess sammanhang med samhället som helhet i fokus samt med kopplingarna mellan militär verksamhet och civila aktörers stöd för militära ansträngningar.

Styrelsen

Ordförande
Claes Isoz
FM
claes.isoz@mil.se

Vice Ordförande
Thomas Svensson
FHS
thomas.svensson@fhs.se

Sekreterare
Torgny Henryson
torgny.henryson@hotmail.com

Skattmästare
Leif Engström
Gröndalsvägen 214
117 69 Stockholm
070-263 6816
leif_engstrom@telia.com

Klubbmästare
Olle Schylander
070-302 7720
olleschylander@hotmail.com

Ledamot
Markus Gannerud
markus.gannerud@mil.se

Ledamot
Tomas Glanshed
tomas.glanshed@mil.se

Föreningens stadgar

§ 1 Syfte och mål med verksamheten

Försvarslogistikklubben (FLK) är en förening som främjar kontakter och diskussion mellan individer med intresse för försvarslogistik och försvarslogistikens utveckling i ett brett perspektiv i det svenska samhället. Varje enskild med intresse inom området kan vara medlem i föreningen.

Klubben verkar för detta syfte genom att anordna seminarier, möten med eller utan föredrag och diskussioner under kamratliga former, förevisningar, studiebesök och stipendieutdelning samt genom att ge ut skriftlig information. Verksamheten ska belysa försvarslogistik och dess sammanhang med samhället som helhet i fokus. Som en viktig utgångspunkt skall kopplingarna mellan militär verksamhet och civila aktörers stöd för militära ansträngningar uppmärksammas.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i FLK står öppet för officerare och före detta officerare samt för andra personer som vill förverkliga klubbens syfte.

§ 3 Hedersledamöter

Personal som visat FLK verksamhet synnerligt intresse kan på styrelsens förslag av årsmötet väljas till hedersledamot i klubben.

§ 4 Styrelse

Försvarslogistikklubbens styrelse består av fem till sju ledamöter och en till två suppleanter. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet. Till klubbens ordförande skall väljas lämplig logistikofficer eller lämplig före detta logistikofficer. Ledamöter utses enligt valberedningens förslag på ett eller två år i syfte att skapa kontinuitet i styrelsens arbete.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare. Styrelsen leder FLK verksamhet och företräder klubben. Två ledamöter av styrelsen utses att teckna klubbens firma.

Styrelsen sammanträder då ordförande finner lämpligt samt på begäran av minst tre andra styrelseledamöter. För beslutsmässighet fordras att minst tre ledamöter och bland dem ordföranden och/eller vice ordföranden är närvarande.

§ 5 Klubbsammanträden

FLK sammanträder årligen företrädesvis i mars och september. Ett av dessa sam-manträden bör förläggas till Stockholm. Sammanträdet i mars är årsmöte. Härutöver kan hållas extra sammanträde.

Kallelse till sammanträde skall utfärdas av styrelsen två veckor i förväg. Till extra möte för behandling om klubbens upplösning och om ändring av bestämmelserna härom i § 11 skall dock kallelse utfärdas senast en månad i förväg. Kallelsen skall tillställas varje medlem per post. I kallelsen skall anges de ärenden som skall före-komma vid sammanträdet. Om en medlem vill ha ett ärende behandlat vid klubbsammanträde, skall han meddela styrelsen detta senast 1 mars respektive 1 september. Vid detta extra sammanträde får endast uppta ärende som angetts i kallelsen till sammanträdet. Val och andra frågor avgörs genom öppen omröstning, såvida ej beslut fattas om sluten omröstning. Som beslut gäller den mening som erhåller störs-ta antalet röster. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val som avgörs genom lottning.

För beslut om ändring av § 11 i dessa stadgar samt om klubbens upplösning fordras två tredjedels majoritet.

§ 6 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1) Anteckning av närvarande medlemmar
2) Val av två justeringsmän
3) Fråga om mötet utlysts i behörig ordning
4) Styrelsens förvaltningsberättelse med resultat- och balansräkning
5) Revisorernas berättelse
6) Frågor om fastställande av resultat- och balansräkning samt om an-svarsfrihet för styrelsen
7) Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräk-ningen
8) Fråga om fastställande av inkomst och utgiftsstat samt årsavgift
9) Val för ett till två år av ordförande
10) Val för ett till två år av fyra till sex styrelseledamöter
11) Val för ett till två år av två revisorer och två suppleanter för dem
12) Val på ett till två år av tre ledamöter att ingå i valberedning
13) Av styrelsen väckta förslag
14) Av enskilda medlemmar väckta förslag

§ 7 Årsavgift

Medlem erlägger årsavgift från och med det kalenderår då han inträder i Försvarslogistikklubben. Underlåtenhet att erlägga årsavgift före utgången av löpande kalenderår medför uteslutning. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 8 Räkenskaper och revision

Klubbens räkenskaper avslutas per kalenderår.
Av styrelsen upprättad förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt styrelsens protokoll skall tillställas revisorerna senast 15 februari.
Revisionsberättelsen skall tillställas styrelsen senast den 1 mars.

§ 9 Stipendium

Bestämmelser för tilldelande och reglering av Försvarslofistikklubbens stipendium framgår av bilaga till dessa stadgar.

§ 10 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas på årsmöte. För beslut om ändring av § 11 fordras samstämmiga beslut vid årsmöte och vid ett inom två måna-der därefter hållet extra sammanträde.

§ 11 Klubbens upplösning

För upplösning av Försvarslogistikklubben fordras samstämmiga beslut vid årsmöte och vid ett inom två månader därefter hållet extra sammanträde. Vid det extra sammanträdet skall beslutas om disposition om klubbens tillgångar

Historik

Kommer inom kort…

Skicka ett meddelande

Medlemskap

Alla med intresse för logistik är välkomna som medlemmar. Syftet med klubben är att kunna fördjupa sig i logistiska frågor tillsammans med andra under trevliga och kamratliga former.